Skip to main content

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 december 2013

Rijnstraat wordt Rijngracht: de praktijk

Ingrijpen in de Rijnstraat roept veel vragen op. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Veel gehoorde kritiek: het is veel te duur (vooral in deze tijd!). Hoe lang gaat het duren? Loopt de bestaande bebouwing gevaar? Hoe moet het met de bevoorrading? We lopen ze een voor een na. Echter eerst nog maar eens opgeschreven waarom aanleg van de de Rijngracht zo belangrijk is.

Waarom is de Rijngracht zo belangrijk?

De betekenis van het winkelen zoals dat vandaag gebeurt zal in de toekomst veranderen. Online winkelen wordt meer en meer gemeengoed, waardoor de winkel in de winkelstraat een andere functie zal krijgen. In de binnenstad neemt daardoor de leegstand langzaam maar zeker toe. De kans op verloedering is groot, waardoor de historische binnenstad zijn aantrekkingskracht zal verliezen.
Met de komst van de Rijngracht blijft die aantrekkingskracht gewaarborgd omdat dan de nadruk komt te liggen op bijvoorbeeld recreatieve functies en wonen. De belevenis van varen, schaatsen of elkaar op een terras ontmoeten zal immers nooit online mogelijk zijn. Daarom maakt de komst van de Rijngracht onze binnenstad compleet. En met die Rijngracht maakt Woerden zich op voor de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

De lengte van de Rijnstraat is van de Meulmansweg tot aan het Kasteel ongeveer 500 meter. Er ontstaat een waterloop met vier verkeers- en twee voetgangersbruggen. Dit aantal is inclusief het vervangen van de bestaande duikerbrug in de Oostdam bij het Exercitieveld. Met deze laatste aanpassing wordt de bereikbaarheid van het Exercitieveld voor voetgangers vanuit de binnenstad vergroot tijdens evenementen en de Binnengracht ontsloten voor doorvaart, ondermeer voor de Per Mare ad Laurium, het Romeinse schip.

Bereikbaarheid winkels?

De panden langs de Rijnstraat, voor het merendeels winkels, blijven gedurende de bouw van de kades en de nieuwe vaarweg bereikbaar. De vaargeul wordt van binnenuit gebouwd. Een meter van de rand komen bouwhekken te staan. Er blijft dan 2,50 tot 3,50 meter loopruimte over.

Voorkomen van schade?

Er wordt niet geheid. De kademuren worden als staalprofielen in de grond gedrukt en dan bekleed met gevoegd metselwerk. De voortgang van de bouw wordt met optische sensoren gevolgd zodat ook minimale afwijkingen meteen zichtbaar zijn. Er komt ook een meldpunt voor als er iets onverwachts gebeurt.

Ruimte op de kades?

De kades langs de nieuwe waterloop worden iets breder dan de huidige trottoirs van de Rijnstraat: 3,70 tot 4,50 meter. De kades blijven bereidbaar voor lichte vrachtauto's en bestelwagens. Alleen de zuidelijke kade tussen Meulmansweg en Kerkstraat is hiervoor te smal.

Bevoorrading?

De bevoorrading is afhankelijk van de plek in de straat. Veel winkels hebben ook een ingang aan de Voor- of Havenstraat. Waar dit niet het geval is moet gebruik worden gemaakt van de stegen. Het kan dat dit als een verslechtering wordt ervaren. Maar het wijkt eigenlijk niet af van wat nu al voor de Voorstraat geldt. Of voor heel wat andere binnensteden met een fijnmazig stratenpatroon. Aanvoer met grote opleggers zoals in Woerden nog vaak te zien is komt steeds minder voor in historische centra; ook uit milieuoogpunt (denk dan aan het voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van fijnstof).

Varen?

Het water wordt tussen de 4,50 en 6,00 meter breed. De doorvaarthoogte van de bruggen en overkluizingen wordt 1,70 meter. De diepte wordt 1 meter. Dit betekent dat kleine kajuitjachten, sloepen, en ook het Romeinse schip er kunnen varen. Aanmeren kan ook, maar alleen op het brede gedeelte tussen de Vischbrug (Kerkstraat) en de Magazijnsbrug (Kasteel).

Hoe lang duurt de aanleg?

De totale werkzaamheden nemen ongeveer 2 jaar in beslag. Maar: het werk is opgedeeld in vier afzonderlijke fases die niet allemaal tegelijk worden aangepakt. Die fasen zijn 1) de voorbereiding van het verleggen en vervangen van kabels en leidingen, 2) aanleg vaargeul in de Rijnstraat tussen Meulmansweg en Wagenstraat, 3) idem nabij de Haven en de Oostdam en 4) de omgeving van het Kasteel. Voor fase 2, het werk in de Rijnstraat, is tien maanden uitgetrokken. De werkzaamheden in de Rijnstraat worden in 2 stappen uitgevoerd ; eerst het gedeelte tussen Meulmansweg en Kerkstraat, daarna het gedeelte tussen Kerkstraat en de Prins Hendrikkade

Wat kost het eigenlijk?

De totale kosten zijn begin 2011 begroot op € 11,5 miljoen (excl. BTW). Het grootste deel hiervan, ruim € 7 miljoen, is nodig voor de bouw van de kademuren, de bruggen e.d. In de begroting is, op basis van ervaringen elders, ook een bedrag opgenomen voor compensatie aan winkels en bedrijven.

Hoe gaan we dat betalen?

De kosten zijn bijna 2 jaar geleden begroot door een ter zake deskundig bedrijf. We gaan er vooralsnog van uit dat het hierboven genoemde bedrag voldoende is om de aanleg te realiseren.
Er wordt vanuit gegaan dat de realisatie geschiedt via een mix van financieringsmogelijkheden. Het gaat dan om: a) bijdragen van private partijen en sponsors, b) bijdragen van hogere overheden zoals provincie en Europese Unie, c) bijdragen via speciale programma's en regelingen en d) middelen van de gemeente Woerden. Verkennende gesprekken hebben geleerd dat het realistisch is om er van uit te gaan dat de onder a) en b) genoemde partijen zo'n 40-50% kunnen bijdragen. Verder wordt gedacht worden aan een vorm van Publiek Private Samenwerking, waarbij aanleg en beheer via bijvoorbeeld een jaarlijks exploitatievergoeding door één of meerdere private partijen wordt gedaan.

Zijn er subsidies beschikbaar voor de bouw van dit project?

Ja, er zijn subsidies beschikbaar vanuit de Provincie, het Rijk en de Europese Unie. Verder is Woerden door de provincies uitgeroepen tot knooppunt van de Romeinse Limes (Rijn als grens van het Romeinse Rijk). Een convenant is ondertekend om deze grensrivier op de Unesco werelderfgoedlijst te krijgen. Nòg een duidelijke reden om de doorvaart te herstellen en daarmee ook de bijbehorende subsidies naar onze stad te halen. Tot slot is gebleken dat private en andere partijen geinteresseerd zijn om bij te dragen aan de realisatie van dit project.

Is er een alternatief?

De gemeente heeft afsluiting en bloembakken geprobeerd. Andere lapmiddelen waaraan gedacht wordt kosten ook veel geld, maar zullen weinig of geen effect hebben. Dit is geld investeren zonder rendement.
Een klein geultje? Dat geeft niet de allure van wonen, recreëren aan de gracht.
Niets doen: we zien dat de voorspelling van de leegstand waarheid wordt. We vinden derhalve dat niets doen geen optie is. 

Staat uw vraag hier niet bij?

Vul dan onderstaand formulier in om uw vraag aan ons te stellen.

Please type your full name.
s.v.p. uw juiste emailadres invullen (uwnaam@domein.nl)
Hier een berichtje voor ons invullen
Invalid Input