Skip to main content

Het Rijngracht Comité

Midden 2013 is een initiatiefgroep opgericht die, onder de naam van Rijngracht Comite (RGC), het werk van haar voorganger, Binnenstad in Balans (BIB), heeft overgenomen.
Dit initiatief werd is gestoeld op drie zaken: (i) toenemende veranderingen die optreden in het traditionele winkellandschap (leegstand agv.on-line verkopen); (ii) behoefte om te anticiperen op veranderende belevingsaspecten van het winkelen (m.n. in binnensteden); en (iii) noodzaak om het politiek/maatschappelijk draagvlak verder te vergroten en de financieel/economische aspecten solider te onderbouwen.
De aanpak van het RGC richt zich daarbij op de totale zich veranderende binnenstad, waarbij de Rijngracht vanuit economisch, historisch, cultureel en toeristisch oogpunt het beste antwoord is.
De stip op de horizon is een Rijngracht in 2022, het jaar dat Woerden viert dat het 650 jaar geleden stadsrechten kreeg.
Net als de BIB kent het RGC een stichtingsstructuur.

In de bijna 2 jaar die het RGC nu actief is, kan het volgende worden vastgesteld:

  1. “Rijngracht” is een begrip geworden (website, brochure ed.). Bijna 2.500 steunbetuigingen op de website (en counting) en bijna 1.000 facebook-vrienden (en counting). Middels sympathieverklaringen geven in toenemende mate ook bedrijven, verenigingen en instellingen hun steun aan het plan. Verder trekt de Rijngracht trekt veel media aandacht; Woerden live, Woerden TV, AD/Groene Hart, Woerdense Courant, RTV Utrecht ed.);
  2. Veel positieve gesprekken met bewoners, gemeente, winkeliers, ondernemers, verenigingen en ander betrokkenen;
  3. De Rijngracht en de politiek: (a) het coalitieakkoord sluit verder onderzoek naar de Rijngracht niet uit; (b) De notitie “de kloppende binnenstad” geeft aan dat aanleg van de gracht niet onmogelijk is en de haar functie wordt bevestigd in de omslag naar belevingswinkelen; en (c) het terugbrengen van water in Zevenbergen wordt door de politiek gezien als een financieel voorbeeld;
  4. Het Stadshart Woerden (brancheorganisatie winkeliers) heeft besloten een “kritische” partner van het RGC te willen zijn. Het bedrijfsleven toont interesse om een deel van het Rijngracht project (m.n. de bruggen) te sponsoren; en
  5. Bij een herijking van de kostenraming uit 2009 blijkt dat er besparingen mogelijk zijn die kunnen oplopen tot 3-4 miljoen euro. In de huidige omstandigheden is een kostenpost van ca 7 miljoen voor de totale aanleg van de Rijngracht misschien wel reëel.

Mede door het RGC getoonde initiatief, wordt is in de zomer van 2015 een groot deel van de Rijnstraat opnieuw ingericht en autoluw gemaakt. Tevens is op symbolische wijze het water teruggebracht tussen de Meulmansweg en de Wagenstraat.
RGC en met haar vele medestanders, beschouwen dit als een eerste stap op weg naar een volledige ontdemping van de Rijnstraat en dus realisatie van de Rijngracht in 2022.

Per 1 augustus 2015, omvat het RGC de volgende personen met ieder een specifieke achtergrond:

Wilbert Coenen (voorzitter stichting);
Dewi van ’t Hoofd;
Jaco Kazius;
Tjeerd Koudenburg (penningmeester);
Dominique Topper;
Remco Pot; en
Marijke Okkerman (secretaris)