Skip to main content

6 maart 2015: 400 dagen Rijngrachtcomité

FacebookprofielDe voorgangers van het Rijngracht comité hebben een financieel en technisch rapport opgeleverd. Deze rapporten geven antwoord op de vragen:
Hoe breed wordt de Rijngracht, hoe is de bevoorrading van de winkels gegarandeerd met de gracht, hoe is de bereikbaarheid van de winkels tijdens de bouw gegarandeerd, wat kost de aanleg van de Rijngracht, wat levert de Rijngracht op? (deze rapporten zijn te vinden op www.rijngracht.nl)
Vanaf september 2013 is het Rijngracht-comite gestart. De aanpak van het comité richt zich op de totale binnenstad waarbij de Rijngracht vanuit economisch, historisch en toeristisch oogpunt het beste antwoord is.
De stip op de horizon is een Rijngracht in Woerden in 2022, het jaar waarin Woerden 650 jaar bestaat. Het comité wil verbindingen leggen tussen de verschillende betrokkenen en kijken naar de zaken die WEL kunnen.

Milestones

 •  "Rijngracht" is een begrip in Woerden (website, brochure Rijngracht)
 • 2078 Steunbetuigingen op de website (and counting)
 • 744 facebook-vrienden (and counting)
 • Veel positieve gesprekken met bewoners, gemeente, winkeliers, ondernemers, 
verenigingen en ander betrokken bij de binnenstad
 • De Rijngracht in de politiek. 

  - Het coalitieakkoord sluit verder onderzoek naar de Rijngracht niet uit.

  - De notitie "de kloppende binnenstad" is vastgesteld. Dit maakt aanleg van 
de Rijngracht niet onmogelijk, en de bevestigd de functie van de Rijngracht 
in de omslag naar belevingswinkelen.

  - Zevenbergen wordt door de politiek opgepakt als financieel voorbeeld
 • Rijngracht trekt veel media aandacht (woerden live, woerden TV, social media, Woerdens nieuwsblad, driehoeksborden, RTV Utrecht)
 • Stadshart Woerden heeft in haar ALV besloten "kritisch" partner van de Rijngracht te zijn.
 • Het stadsmuseum heeft schilderij van Springer "zicht op Vischbrug" in haar collectie opgenomen.
 • Gemeente vindt dat de Rijnstaat autoluw of autovrij kan zijn.
 • Middels sympathie-verklaringen geven ook bedrijven/verenigingen/instellingen 
hun steun aan het plan.
 • Bij een herijking van de kostenraming uit 2009 blijkt dat er besparing mogelijk is van 3,5 miljoen. In de huidige omstandigheden is een kostenpost van 7 miljoen reëel voor de totale aanleg van de Rijngracht

rijnvroeger

"Speerpunten 2015, onderweg naar 2022"

 1. Rijngrachtplannenvisueelexplicietmakenomzobewoners,betrokkenenen winkelier meer gevoel én een realistisch beeld te geven van de Rijngracht; presentatie plankaart 2022.
 2. Bijdrageleverenopvisieinzakedetoekomstvanhetcentrumgebied,een levende binnenstad is nooit af. Aandacht voor verbinding economie en stedenbouw
 3. Discussieoverdebinnenstadblijvenvoedenmetfeiten,actualiteitenen ervaringen en ontwikkelingen opgedaan door anderen (b.v. Veghel, Roosendaal).
 4. Debatblijvenzoekenenfaciliterenmetpolitiek,bedrijfsleven,retailsector, experts en bewoners.
 5. Financieringsmogelijkhedenverderconcretiseren,bijvoorkeursamenmet de gemeente. Stappen: Actueel kostenplaatje, mogelijkheden subsidiestromen uitwerken, mogelijkheden private financiering concretiseren)
 6. Draagvlakcreëren(maatschappelijkenpolitiek)blijftdekernvanhetwerk van het RGC (publiciteit, acties, zichtbaarheid, discussie).
 7. VerbindingmakenmethetLimesprojectvandeprovincieeninstellingenals de Heidemij.
 8. Affiche stem voor3