Skip to main content

Een bruisende binnenstad en een goede horeca- en supermarktenstructuur


College presenteert documenten aan raad


Een goed functionerende bruisende binnenstad, een goede horecastructuur en een sterk
supermarktenaanbod. Dat is wat bereikt dient te worden met de drie documenten die het
college gebundeld heeft voorgelegd aan de raad. Het gaat hierbij om de binnenstadvisie ‘Woerden
Vestingstad’, het rapport ‘Stand van zaken en ontwikkelingskansen, Streefbeeld Horeca in
Woerden’, en de ‘Supermarktstructuurvisie’ waarvan de uitgangspunten al in 2016 zijn
vastgesteld.

Link naar Nota Binnenstadvisie Vestingstad (pdf)

 

 

Co-creatie
Vertegenwoordigers van Woerden Marketing, vijf grote culturele instellingen, ondernemersvereniging
BIZ Stadshart, Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden, het Rijngracht Comité en de
gemeente hebben de afgelopen maanden met elkaar gewerkt aan een nieuwe visie voor de
binnenstad. Al deze partijen willen een bruisende binnenstad, de visie is dan ook volledig in co-creatie
tot stand gekomen. Andere visies zijn meegenomen in dit proces. Dit betreft de
supermarktenstructuurvisie, die al in 2016 geactualiseerd werd. Ook een onderzoek naar de horeca in
Woerden was bouwsteen voor de binnenstadvisie. Tevens is rekening gehouden met onder meer de
verkeersvisie en de cultuurvisie.


Woerden Vestingstad
Het centrale thema in de binnenstadvisie is “Woerden vestingstad”. De visie begint met een droom,
die schetst hoe de binnenstad van Woerden er over enkele jaren uit moet zien. Er is een missie
geformuleerd en voor de deelthema’s kunst en cultuur, evenementen, recreatie, wonen, detailhandel,
horeca en bereikbaarheid zijn ambities en doelstellingen geformuleerd. Alle thema’s zijn met elkaar
verbondenen en moeten elkaar versterken. De missie luidt: “Woerden Vestingstad, een binnenstad
met een rijke historie en waar het rijke cultuurhistorische aanbod nog op elke locatie in de binnenstad
beleefbaar is. De binnenstad vormt het economische, culturele en sociale hart van de gemeente
Woerden en heeft een sterke positie als unieke parel in het Groene Hart. De plaats waar je naar toe
gaat voor een boodschap, een dagje uit, een ontmoeting of voor verrassend vermaak. De binnenstad
heeft een aantrekkelijke, dynamische en unieke woonomgeving en ondernemerschap wordt
gefaciliteerd. De binnenstad is van en voor iedere Woerdenaar.”


Binnenstad
Hans Haring, wethouder binnenstad en economische zaken: “Het college heeft ervoor gekozen om de
binnenstadvisie volledig in co-creatie met belangrijke stakeholders uit de Woerdense binnenstad op te
stellen. Wij beseffen dat dit veel vraagt van hen en van hun achterban. Ik wil dan ook mijn dank
uitspreken naar deze partijen die hier veel tijd en moeite in hebben gestoken. Er ligt nu een mooie
binnenstadvisie met ambities waarvoor een ieder zich verantwoordelijk voelt om deze te realiseren.
Als eerste wil het college met de raad in gesprek en de verschillende documenten in samenhang
bespreken. Zo willen we komen tot een gedegen voorstel ten aanzien van toekomstige stappen in de
binnenstad.
De visie kan richting geven aan toekomstig beleid en kan gelden als toetsingskader voor nieuwe
initiatieven in de binnenstad. Dit is nodig omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan, een visie moet
dan niet beperkend maar juist stimulerend werken.”


Horeca
Een goed functionerende horecastructuur is voor elke stad van cruciaal belang. In het onderzoek van
bureau BRO naar de horeca in Woerden stond de binnenstad centraal omdat hier de meeste horeca
zit. Het onderzoeksrapport is een bouwsteen voor de binnenstadvisie en het vormt de basis voor een
verdere uitwerking van het horecabeleid.
Het rapport geeft als uitgangspunten aan dat uitbreiding van horeca primair moet plaatsvinden in de
binnenstad, het liefst in de Rijnstraat. Ook kan ruimte geboden worden aan nieuwe aanbieders waarbij
bij voorkeur het aanbod complementair is op het bestaande aanbod. Indien er aantoonbaar geen
fysieke ruimte in de binnenstad is voor een bepaald concept dan kan uitgeweken worden naar een
randlocatie. Nieuwe horeca in dorpen, wijken of op bedrijventerreinen zou kunnen volgens het rapport,
mits het een ondersteunende functie heeft voor het gebied of een versterkende functie voor
toeristische knooppunten en recreatievoorzieningen. Horeca-activiteiten verdienen een gelijke
behandeling en horeca bij winkels kan worden toegestaan, maar in ieder geval moeten de regels van
de drank- en horecawet worden nageleefd, aldus BRO.
Het college neemt dus ook dit rapport mee in de bespreking met de raad. Vervolgens zal via een
participatietraject met horecaondernemers en betrokken partners gewerkt worden aan verdere
uitwerking van het horecabeleid, inclusief een toetsingskader.


Supermarkten
De supermarktenstructuurvisie werd al in 2016 vastgesteld. Adviesbureau Droogh Trommelen en
partners (DTNP) stelde in opdracht van de gemeente een detailhandelsvisie op. Ook deze visie is
meegestuurd naar de raad.


Samenhang
In het Bestuursakkoord 2017 staat dat de actualisering van de nota Kloppende Binnenstad, de visie
op de supermarktstructuur en de visie op de horeca in 2017 worden opgesteld en via een integraal
voorstel aan de raad worden aangeboden. De raad bespreekt de drie documenten in samenhang, om
tot een integrale afweging en besluit te komen. De documenten worden naar verwachting tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst behandeld.